• مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون دستگاههای پمپ سرم (دستگاه پمپ تزریق یا پمپ اینفیوژن)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون دستگاههای پمپ سرنگ (دستگاه پمپ تزریق یا پمپ اینفیوژن)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون دستگاههای مانتورینگ علائم حیاتی (دستگاه مانیتورینگ)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون انواع دستگاههای  دی سی شوک (دستگاه الکتروشوک)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون انواع دستگاههای  کوتر (دستگاه الکتروسرجری)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون انواع دستگاههای  ECG (دستگاههای نوار قلب)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز تخصصی تعمیردستگاه فور ( دستگاه آون)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجیهزات پزشکی مرکز تخصصی تعمیربای پپ (تعمیر بای پپ BIPAP)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز تخصصی تعمیرسی پپ (تعمیر سی پپ CPAP)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع لارنگوسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات لارنگوسکوپ خرید و فروش لارنگوسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع گوشی پزشکی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات گوشی پزشکی خرید و فروش گوشی پزشکی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی) خرید و فروش چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی)  نو و دست دوم               

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف