• مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز تخصصی تعمیردستگاه فور ( دستگاه آون)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع لارنگوسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات لارنگوسکوپ خرید و فروش لارنگوسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع گوشی پزشکی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات گوشی پزشکی خرید و فروش گوشی پزشکی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی) خرید و فروش چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی)  نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) خرید و فروش چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی)  نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ پن اپتیک  تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ پن اپتیک  خرید و فروش افتالموسکوپ پن اپتیک نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی خرید و فروش افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ خرید و فروش افتالموسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع اتوسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات اتوسکوپ خرید و فروش اتوسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه ترازوهای عقربه ایی خانگی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ترازوهای آنالوگ خرید و فروش ترازوهای عقربه ایی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه ترازوهای دیجیتال خانگی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ترازوهای دیجیتال خرید و فروش ترازوهای دیجیتال خانگی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر و کالیبراسیون کلیه ترازوهای نوزاد تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات ترازوهای نوزاد خرید و فروش ترازوهای نوزاد نو و دست دوم               

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف