• مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون انواع دستگاههای  کوتر (دستگاه الکتروسرجری)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، مرکز تخصصی تعمیرات تجهیزات پزشکی تعمیر ، عیب یابی و کالیبراسیون انواع دستگاههای  ECG (دستگاههای نوار قلب)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز تخصصی تعمیردستگاه فور ( دستگاه آون)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجیهزات پزشکی مرکز تخصصی تعمیربای پپ (تعمیر بای پپ BIPAP)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز تخصصی تعمیرسی پپ (تعمیر سی پپ CPAP)               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز تعمیرات تجیهزات پزشکیتعمیر انواع دستگاههای اکسیژن ساز تامین قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات اکسیژن ساز فروش لوازم مصرفی دستگاه اکسیژن ساز خرید و فروش اکسیژن ساز نو و دست دوم مرکز تعمیراکسیژن ساز               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع لارنگوسکوپ تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات لارنگوسکوپ خرید و فروش لارنگوسکوپ نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع گوشی پزشکی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات گوشی پزشکی خرید و فروش گوشی پزشکی نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی) خرید و فروش چراغ معاینه پزشکی (پن لایت پزشکی)  نو و دست دوم               

  بیشتر
 • مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تجهیزات پزشکیتعمیر انواع چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی) خرید و فروش چراغ پیشانی پزشکی (هدلایت پزشکی)  نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ پن اپتیک  تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ پن اپتیک  خرید و فروش افتالموسکوپ پن اپتیک نو و دست دوم               

  بیشتر
 • تعمیر انواع افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی تامین کلیه قطعات مصرفی و قطعات مورد نیاز جهت تعمیرات افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی خرید و فروش افتالموسکوپ غیر مستقیم دوچشمی نو و دست دوم               

  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف