تعمیرات تجهیزات پزشکی

تعمیرات تجهیزات بیمارستانی

شرکت مهندسی پزشکی سینادرمان ، اولین و بزرگترین مرکز متمرکز خدمات فنی و تعمیرات تجهیزات پزشکی ، ورزشی و زیبایی

شرکت مهندسی پزشکی سینادرمان ، مناسب ترین تعرفه ی خدمات فنی و تعمیرات را ارائه میدهد .