شرایط ، ظوبط و خدمات مهندسی پزشکی سینا درمان

 • مهندسی پزشکی سینا درمان ، بزرگترین مرکز ارائه خدمات فنی تجهیزات و دستگاههای پزشکی ، ورزشی و زیبایی میباشد
 • در مرکز مهندسی پزشکی سینا درمان کلیه ی خدمات فنی توسط متخصصین رشته ی مهندسی پزشکی ارائه میگردد
 • در این مرکز کلیه دستگاهها بعد از تعمیر ، کنترل کیفی گشته و در صورت نیاز کالیبراسیون میشوند
 • در مهندسی پزشکی سینا درمان ، کلیه تجهیزات و دستگاهها ، پس از تعمیر ، گارانتی میشوند

مهندسی پزشکی سینا درمان بزرگترین مرکز تعمیرات تخصصی ، کالیبراسیون و گارانتی 

 • تجهیزات پزشکی بیمارستانی ، کلینیکی ، درمانگاه و مطب
 • تجهیزات پزشکی خانگی
 • تجهیزات  آزمایشگاهی 
 • تجهیزات دندانپزشکی
 • تجهیزات فیزیوتراپی
 • تجهیزات کمک تنفسی
 • لیزرهای کلینیکی ، سالنی و خانگی
 • دستگاههای ورزشی